پلکان، معنی واقعی زندگی دانشجویی!

 معاونت دانشجویی دانشگاه قم